Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom willen wij u met deze verklaring over gegevensbescherming informeren over aard, omvang en doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. Daarnaast willen wij u graag informeren over uw rechten.

Het gebruik van onze website is over het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover op onze pagina’s persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres, e-mailadressen en telefoonnummers) worden verzameld, in het bijzonder in het geval u contact met ons opneemt, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. De gegevens zijn nodig voor de verwerking en beantwoording van uw vraag. Deze verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 sub a of sub b DSGVO.

Wij willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. communicatie per e-mail) onderhevig kan zijn aan veiligheidsproblemen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verantwoordelijken

De verantwoordelijken in de zin van artikel 4 nr. 7 DSGVO, en andere in de Bondsrepubliek Duitsland en de lidstaten van de Europese Unie geldende wetten inzake gegevensbescherming en andere bepalingen met een gegevensbeschermingskarakter:

Terrado Networks GmbH
Am Schornacker 8
46485 Wesel
tel. +49 (0) 281 40 54 04 50
E-mail: info@terrado-networks.de

Gegevensbeschermingsfunctionaris

De verantwoordelijke heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld:

Rechtsanwalt Martin Erlewein
Alte Poststr. 28b
42555 Velbert
Duitsland (Duits)
Telefoon: +49 (2052) 8352343
E-mail: info@kanzlei-erlewein.de

Elke persoon die door de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke persoon wordt getroffen, kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming met alle vragen en suggesties op het gebied van gegevensbescherming.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch doorgeeft. Deze zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • URL van de verwijzer
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Datum en tijd van de serveraanvraag
 • Geanonimiseerd IP-adres

Deze gegevens kunnen niet aan specifieke personen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

Deze opslag vindt plaats op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Ons legitieme belang ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze website.

De gegevens worden uiterlijk na 9 weken verwijderd, voor zover er geen verdere opslag nodig is voor bewijsdoeleinden. Anders worden de gegevens geheel of gedeeltelijk van verwijdering uitgesloten tot de definitieve opheldering van een incident.

SSL-versleuteling

Deze site maakt om veiligheidsredenen gebruik van SSL-versleuteling. Indien SSL-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden worden gelezen.

Duur van de opslag

Uw gegevens die bij het gebruik van onze website worden verwerkt, worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is, de verwijdering van de gegevens niet wordt tegengesproken door wettelijke opslagverplichtingen en er vervolgens geen andere informatie over individuele verwerkingsmethoden wordt verstrekt. In het geval van wettelijke opslagverplichtingen beperken wij de verwerking van de gegevens.

Openbaarmaking van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen aan derden doorgegeven indien u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, indien er een wettelijke verplichting bestaat, indien dit wettelijk is toegestaan en indien dit noodzakelijk is voor de verwerking van de contractuele relaties met u op grond van Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies worden gebruikt om websites gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. De verwerking van persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd door het belang van de exploitant van de site bij de stabiele presentatie en optimalisatie ervan (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO).

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “session cookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw terminal opgeslagen totdat u ze verwijdert.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van de instelling van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, cookies voor bepaalde gevallen accepteert of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer u uw browser sluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze internetpagina’s beperkt zijn.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de daar door u verstrekte contactgegevens, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Deze gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming.

Google Fonts

Op deze website gebruiken we Google Fonts van het bedrijf Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Google Fonts wordt gebruikt zonder authenticatie en er worden geen cookies naar de Google Fonts API gestuurd. Als u een account bij Google hebt, wordt geen van uw Google-accountgegevens tijdens het gebruik van Google Fonts naar Google verzonden. Google registreert alleen het gebruik van CSS en de gebruikte lettertypen en slaat deze informatie veilig op. Meer informatie over deze en andere vragen vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq?tid=231551944785.
Voor meer informatie over welke informatie Google verzamelt, wat Google gebruikt en welke rechten u heeft, kunt u terecht op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS. Google zet zich in voor het EU-VS Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Uw rechten

Recht op informatie, verwijdering, blokkering, enz.

U hebt te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking, alsmede het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van deze gegevens en op zogenaamde gegevensoverdraagbaarheid.

Indien u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 6 Abs. 1 lit. 1 DSGVO, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Bovendien hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om andere redenen.

Als u een van de bovengenoemde rechten wilt doen gelden, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens van de verantwoordelijke persoon (e-mailadres: info@terrado-networks.de) of onze functionaris voor gegevensbescherming.

Met betrekking tot het recht op verwijdering willen wij duidelijk maken dat, hoewel in principe elke betrokkene het recht heeft om te eisen dat de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van zijn persoonsgegevens onmiddellijk de hem betreffende persoonsgegevens verwijdert, wij hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. De schrapping hoeft echter alleen te worden uitgevoerd als een van de volgende redenen van toepassing is:

 

 • Persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn.
 • De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 Abs. 1 DS-GVO en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.

Evenmin worden de gegevens gewist indien verwerking nog steeds noodzakelijk is op grond van Art. 17 Abs. 3 DS-GVO. Volgens 17 Abs. 3 lit. e, is dit met name het geval indien de verwerking noodzakelijk is voor de indiening, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Recht van beroep

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.

Het adres van de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de functionaris voor gegevensbescherming is:

Die Landesbeauftragte
für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW (LDI)
Kavalleriestraße 24
40213 Düsseldorf,
Tel.: +49 (0) 211 – 384240
eMail: poststelle@ldi.nrw.de
https://www.ldi.nrw.de/

Tegenstrijdigheid reclame-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen ongevraagde verzending of e-mailing van spam en ander soortgelijk reclamemateriaal.